کارگاه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات،۹۳/۷/۲۹

کانال: سخنرانیهای علمی
طبقه ها: * صنایع

قابلیت اطمینان ،مدیریت دارایی ها، نگهداری و تعمیرات، NET،