دیدار اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشکده مهندسی صنایع با خانواده شهید حاجی بهرامی

کانال: روز باز
طبقه ها: * صنایع

دیدار اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشکده مهندسی صنایع با خانواده شهید حاجی بهرامی