برگزاری سمینـــار علمـــی تحت عنوان (جستاری بر مفاهیم، مدل‌ها، روش‌های بازی گونگی (گیمیفیکیشن)) توسط دکتر محمد فتحیان

کانال: سخنرانیهای علمی
طبقه ها: * صنایع

برگزاری سمینـــار علمـــی تحت عنوان « جستاری بر مفاهیم، مدل‌ها، روش‌های بازی گونگی (گیمیفیکیشن) » ، توسط دکتر محمد فتحیان، روز دوشنبـــه ۲ مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵- َ۱۳:۳۰، سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده صنایع