برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان « سیر تاریخی سیستم‌های تولیدی»، توسط دکتر احمد ماکوئی، روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۷ ساعت َ۱۵:۳۰- َ۱۳:۳۰، مکان: سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع. – قسمت اول

کانال: سخنرانیهای علمی
طبقه ها: * صنایع