برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان « داده کاوی و تحلیل داده‌ها و آینده‌ی مهندسی صنایع با حضور دکتر امیر گندمی (استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هافسترا، امریکا)


برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان « داده کاوی و تحلیل داده‌ها و آینده‌ی مهندسی صنایع » ، با حضور دکتر امیر گندمی (استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هافسترا، امریکا)، روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت َ۱۴:۳۰- َ۱۳:۳۰ ، سالن آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده صنایع