برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت تحت عنوان « آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال بورس»، توسط دکتر عمران محمدی، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۷ ساعت َ۱۶:۳۰- َ۱۳:۳۰، مکان: سالن شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع.

کانال: آموزشی
طبقه ها: